LỰA CHỌN BÀN PHÍM CƠ KEYCHRON THEO NHU CẦU THỰC TẾ CỦA BẠN

Vui lòng lựa chọn công việc:

Coder

Desginer / Editor

Photographer

Kiến trúc sư

Marketer

Văn phòng

Reviewer

Tính di chuyển cao

Freelancer/Creator 

Influencers

Producer

Streamer

Copyright @ 2020 SiliconZ Inc. - All rights reserved.

DÀNH CHO CODER

Với coder thì đặc thù công việc phải dùng tới hàng phím F, một số ít công việc sẽ cần hàng phím số ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

DÀNH CHO DESIGNER, EDITOR

Với Desginer, Editor thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO PHOTOGRAPHER

Với Photographer thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO KIẾN TRÚC SƯ

Với Kiến trúc sư thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO MARKETER

Với Marketer thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây ).  Thích hợp mang theo người.

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân ). Lưu ý Keychron Q1 chỉ thích hợp cho khi làm việc cố định

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO DÂN VĂN PHÒNG

Với dân văn phòng thì đặc thù công việc liên quan tới số liệu ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO REVIEWER

Với Reviewer thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc cũng như các các tác vụ giải trí

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây ).  Thích hợp sử dụng, deco ...

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân ). Lưu ý Keychron Q1 chỉ thích hợp cho khi làm việc cố định

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO NGƯỜI THÍCH DI CHUYỂN

Với các bạn thích di chuyển thì đặc thù công việc cần bàn phím nhỏ, gọn, nhẹ  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc cũng như các các tác vụ giải trí

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây ).  Thích hợp cho tính di động cao

DÀNH CHO FREELANCER, CREATOR

Với Freelancer/Creator thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc. 

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO INFLUENCERS

Với Influencers thì đặc thù công việc có thể dùng được hầu hết các loại  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc và tác vụ giải trí.

Bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác gõ giống với gõ trên macbook, laptop( chú ý nếu bạn đang dùng quen bàn phím có switch tiêu chuẩn thì không nên đổi qua dạng bàn phím sử dụng switch lowprofile dưới đây )

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO PRODUCER

Với Producer thì đặc thù công việc có thể dùng được một số loại cho trải nghiệm tốt nhất khi làm việc.  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc và tác vụ giải trí.

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1

Bạn có thể dùng bàn phím có hàng phím số với Keychron K4 ( layout 96% ) và Keychron K10 ( layout 100% )

DÀNH CHO STREAMER

Với Streamer thì đặc thù công việc có thể dùng được một số loại cho trải nghiệm tốt nhất khi làm việc.  ( tuỳ thuộc nhu cầu ) nên SiliconZ đề xuất cho bạn một số sản phẩm sau:

Layout phổ thông, với những bàn phím dạng này sẽ dễ thích nghi hơn trong công việc và tác vụ giải trí.

Nếu bạn muốn chơi bàn phím cơ custom ( tuỳ biến theo sở thích cá nhân )

Keychron Q1